Úvodné slovo vedenia

Skupina GOLDBECK prikladá veľký význam sociálnej a ekologickej udržateľnosti pri spolupráci s obchodnými partnermi a v celom dodávateľskom reťazci. Našimi hlavnými piliermi sú ľudskosť, zodpovednosť a ochota podávať výkony. Tieto tri základné hodnoty charakterizujú našu spoločnosť a spôsob, akým zaobchádzame s našimi zákazníkmi, obchodnými partnermi, dodávateľmi a zamestnancami. Kódex správania špecifikuje naše zásady a hodnoty a definuje minimálne štandardy pre spoluprácu s obchodnými partnermi (ďalej len „spoločnosť“).

 

Vychádza najmä z nasledujúcich medzinárodných smerníc a zásad:

 

  • Všeobecná deklarácia ľudských práv Organizácie Spojených národov (UN-UDHR)
  • Hlavné zásady OSN pre podnikanie a ľudské práva (UNGP)
  • Dohovory a odporúčania Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o pracovných a sociálnych normách
  • Dohovor Organizácie Spojených národov o detských právach (UN-CRC)
  • Dohovor Organizácie Spojených národov o právach žien (UN-CEDAW)
  • Usmernenia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné spoločnosti

 

Uznávame zodpovednosť spoločností rešpektovať všetky medzinárodne uznávané ľudské práva a predchádzať porušovaniu ľudských práv, pričom je povinnosťou štátu chrániť a napĺňať ľudské práva.

 

Tento Kódex správania sa vzťahuje na každú spoločnosť, ktorá vyvíja, vyrába a/alebo predáva a vykonáva tovar alebo služby pre spoločnosti v skupine GOLDBECK. Spoločnosť GOLDBECK zaväzuje svojich dodávateľov a ich subdodávateľov, ako aj všetkých subdodávateľov k dodržiavaniu týchto zásad. Je potrebné dodržiavať príslušné národné a medzinárodné zákony a predpisy, ktoré platia v príslušných krajinách podnikania, ako aj zásady obsiahnuté v tomto Kódexe správania. Zo všetkých platných predpisov treba na realizáciu účelu ochrany vždy dodržiavať ten najvhodnejší. Tento Kódex správania nemá žiadny ochranný účinok na tretie strany a neposkytuje tretím stranám žiadne nároky voči spoločnosti GOLDBECK.

 

Okrem toho je potrebné zabezpečiť implementáciu a monitorovanie uvedených noriem prostredníctvom zodpovedajúceho vnútropodnikového postupu. Spoločnosť GOLDBECK je oprávnená vykonať kontrolu.

1. Práca a ľudské práva