Trvalá udržateľnosť

Otázka rovnováhy.

Trvalá udržateľnosť je otázkou rovnováhy. Ide v nej o to, ako presmerovať pohľad z krátkodobého vnímania vecí na dlhodobé súvislosti. Faktor času je rozhodujúci, pretože mení dimenziu nášho konania – aj nekonania. Z pohľadu rodinného podniku nám je dlhodobá perspektíva dôverne známa. Ten, kto chce životné dielo zachovať, nechať ho rásť a uchovať pre ďalšie generácie, nesmie myslieť v kvartálnych číslach. Myslíme a konáme trvalo udržateľne, v ekonomickom, ekologickom a sociálnom zmysle. Zodpovednosť voči našim zamestnancom, obchodným partnerom, celej spoločnosti a životnému prostrediu berieme vážne. Naše stanovisko: Odvetvie stavebníctva má výnimočnú zodpovednosť. Významná časť skleníkových plynov, ktoré sa dnes vypúšťajú, pochádza z budov, ešte väčšiu časť predstavuje ich spotreba energie po celom svete. S inovatívnymi technologickými možnosťami presadzujeme v našom odbore trvalo udržateľné zlepšenia – ako pri vývoji budov, tak aj v rámci nášho podniku. Pretože čo sa týka trvalej udržateľnosti, oblasť bežného života a práce do seba zapadajú: Trvalo udržateľné myslenie rovná sa komplexné myslenie. 

„Preberáme zodpovednosť za trvalú udržateľnosť nášho konania v podnikateľskej, ekologickej a sociálnej oblasti.“
Interná smernica spoločnosti GOLDBECK

Ekonómia – zachovať nezávislosť, zabezpečiť pracovné miesta.

GOLDBECK je úplne nezávislá spoločnosť. Na jeho čele stojí rodina, ktorá spoločnosť vedie už druhou generáciou. GOLDBECK je solídne finančne zabezpečený, a preto má dostatočnú voľnosť potrebnú na trvalo udržateľné konanie. O raste spoločnosti sa dnes často kontroverzne diskutuje. Naše stanovisko: Rast nášho podniku je výsledkom dobrých produktov a služieb, ktoré naši zákazníci oceňujú. Kvantitatívny rast preto pre nás nie je hodnota sama o sebe – ale kvalitatívny rast áno. Pre ľudí, ktorí pre nás pracujú, chceme byť atraktívnym a spoľahlivým zamestnávateľom a chceme im poskytnúť rozmanité možnosti osobného a profesijného rozvoja. Spektrum našich služieb zákazníkom chceme kontinuálne rozširovať a prehlbovať.