Trvalá udržateľnosť

Otázka rovnováhy.

Trvalá udržateľnosť je otázkou rovnováhy. Ide v nej o to, ako presmerovať pohľad z krátkodobého vnímania vecí na dlhodobé súvislosti. Faktor času je rozhodujúci, pretože mení dimenziu nášho konania – aj nekonania. Z pohľadu rodinného podniku nám je dlhodobá perspektíva dôverne známa. Ten, kto chce životné dielo zachovať, nechať ho rásť a uchovať pre ďalšie generácie, nesmie myslieť v kvartálnych číslach. Myslíme a konáme trvalo udržateľne, v ekonomickom, ekologickom a sociálnom zmysle. Zodpovednosť voči našim zamestnancom, obchodným partnerom, celej spoločnosti a životnému prostrediu berieme vážne. Naše stanovisko: Odvetvie stavebníctva má výnimočnú zodpovednosť. Významná časť skleníkových plynov, ktoré sa dnes vypúšťajú, pochádza z budov, ešte väčšiu časť predstavuje ich spotreba energie po celom svete. S inovatívnymi technologickými možnosťami presadzujeme v našom odbore trvalo udržateľné zlepšenia – ako pri vývoji budov, tak aj v rámci nášho podniku. Pretože čo sa týka trvalej udržateľnosti, oblasť bežného života a práce do seba zapadajú: Trvalo udržateľné myslenie rovná sa komplexné myslenie. 

„Preberáme zodpovednosť za trvalú udržateľnosť nášho konania v podnikateľskej, ekologickej a sociálnej oblasti.“
Interná smernica spoločnosti GOLDBECK
Systémy GOLDBECK pre administratívne budovy a haly sú vyznamenané viacerými certifikátmi Nemeckej spoločnosti trvalo udržateľného stavebníctva (DGNB) Všetky projekty vyhotovené v rámci certifikovaných stavebných plánov tak po udelení certifikátu a následnej kontrole relevantné údaje individuálneho certifikátu spoločnosti DGNB.

Ekológia – vynikajúca trvalá udržateľnosť.

Ekologické konanie sa oplatí: Vďaka nášmu spôsobu stavby so systematizovanými prefabrikovanými prvkami vytvárame budovy s mimoriadnou energetickou účinnosťou. Aby sme každú novú nehnuteľnosť stvárnili optimálne, vo fáze plánovania vytvoríme simuláciu budovy a dokážeme hodnoty spotreby odhadnúť tak, aby čo najlepšie zodpovedali realite. Budova je znázornená ako trojdimenzionálny model obklopený súčasnými susedmi. Slnečné žiarenie a poveternostné vplyvy v jednotlivých ročných obdobiach možno znázorniť, od aprílového počasia až po skúpe zimné slnko. Pre optimálne zásobovanie energiou sa podrobne skúmajú faktory ako geografická lokalita, orientácia, fasáda a podiel okenných plôch. Výsledkom je efektívne využitie kúrenia, chladenia a vetrania, ale aj osvetlenia a tienenia. Úspešne vykonávame aj energetickú sanáciu existujúcich budov. Využitím modernej techniky docielime často úroveň novostavby a dosiahneme takmer štandard pasívneho domu, ako napríklad v školskom centre v Marienheide v Severnom Vestfálsku. GOLDBECK tu skombinoval strešné fotovoltické zariadenie s blokovou teplárňou poháňanou plynom a získal za to ocenenie Intersolar Award 2014. Dôvod: Obe technológie sa dokonale dopĺňajú. Okrem toho spoločnosť GOLDBECK získala v roku 2014 ako prvý podnik viacnásobný certifikát DGNB za administratívnu a správnu budovu od Nemeckej spoločnosti pre trvalo udržateľnú výstavbu (DGNB). Každá nehnuteľnosť, ktorá je vytvorená na základe definovaného popisu stavby, je v budúcnosti automaticky predcertifikovaná. Na získanie ocenenia sa skúmajú a vyhodnocujú ekonomické, ekologické, technické a sociokultúrne faktory. Viacnásobný certifikát získala spoločnosť GOLDBECK už v roku 2012 za systém logistických hál. V prípade záujmu vám môžeme zriadiť klimaticky neutrálnu nehnuteľnosť: V spolupráci s „Climate Partner“ zisťujeme množstvo skleníkových plynov, ktoré vznikajú pri realizácii každej nehnuteľnosti a vyrovnávame ho prostredníctvom záväzku v certifikovaných klimatických projektoch – 100 % klimaticky neutrálna výstavba. V ceste trvalej udržateľnosti budeme dôsledne pokračovať aj čo sa týka efektívneho obhospodarovania budov. Monitor energie GOLDBECK je technológia pre novostavby a existujúce nehnuteľnosti, ktorý zaznamenáva hodnoty spotreby a upozorňuje na slabé miesta. Pomocou tejto analýzy možno vypracovať odporúčania na mieru, ktoré vám pomôžu optimalizovať techniku budovy v reálnej prevádzke.

Ekonómia – zachovať nezávislosť, zabezpečiť pracovné miesta.

GOLDBECK je úplne nezávislá spoločnosť. Na jeho čele stojí rodina, ktorá spoločnosť vedie už druhou generáciou. GOLDBECK je solídne finančne zabezpečený, a preto má dostatočnú voľnosť potrebnú na trvalo udržateľné konanie. O raste spoločnosti sa dnes často kontroverzne diskutuje. Naše stanovisko: Rast nášho podniku je výsledkom dobrých produktov a služieb, ktoré naši zákazníci oceňujú. Kvantitatívny rast preto pre nás nie je hodnota sama o sebe – ale kvalitatívny rast áno. Pre ľudí, ktorí pre nás pracujú, chceme byť atraktívnym a spoľahlivým zamestnávateľom a chceme im poskytnúť rozmanité možnosti osobného a profesijného rozvoja. Spektrum našich služieb zákazníkom chceme kontinuálne rozširovať a prehlbovať.