PPP (Public Private Partnership)

Verejno-súkromné partnerstvo 

Spoločnosť GOLDBECK Public Partner GmbH vyvíja projekty pre verejné orgány a vytvára ich štruktúru, pričom zachytáva celý životný cyklus nehnuteľnosti. Pritom integrujeme plánovanie, výstavbu, financovanie a všetky služby z úžitkovej fázy do energeticky účinného a hospodárneho celkového optima a našim zákazníkom ponúkame paušálne ceny na zmluvné obdobie až 30 rokov. Patríme do podnikovej skupiny GOLDBECK a disponujeme takými skúsenosťami a potenciálom, že z množstva možností a prvkov služieb dokážeme skoncipovať projekt, ktorý zákazníkovi prinesie čo najväčší úžitok. Preberáme ekonomickú starostlivosť o nehnuteľnosť od začiatku do konca jej životného cyklu. Definovaný obraz služieb týkajúcich sa výstavby a prevádzky, prerozdelenie rizika a odmena sú zmluvne ošetrené. Vytvára to transparentné prostredie pre všetkých zúčastnených. GOLDBECK aktívne podporuje Iniciatívu za transparentnosť nemeckého stavebného priemyslu.

Úspešný model verejno-súkromného partnerstva (PPP)

Pretože na tomto záleží!

PPP alebo konvenčná realizácia? Rozhodovanie nie je ľahké. Treba si položiť mnoho otázok. Aké výhody ponúka spolupráca so súkromným partnerom? Predovšetkým: ktorý variant je najhospodárnejší? A ako nájdete vhodného partnera? Pozrime sa na vlastnosti verejno-súkromného partnerstva bližšie. Pretože predstavujú rámec optimálnej realizácie. Čím dôslednejšie budú dodržané tieto základné body oboch partnerov, tým efektívnejšie je PPP v porovnaní s konvenčným prístupom.

Chápanie životného cyklu


To, aká je nehnuteľnosť hospodárna, sa ukáže až v dlhodobom horizonte. Využívanie a údržba budovy predstavujú až 80 % celkových nákladov. Preto verejno-súkromné partnerstvo zohľadňuje následné a prevádzkové náklady už pri plánovaní budovy a vyvíja riešenia, ktoré sú mimoriadne hospodárne.

Alokácia rizika

V dlhodobom partnerstve je riziko primerane prerozdelené: Každý zmluvný partner nesie také riziko, aké dokáže najlepšie riadiť a kontrolovať. Obaja tak dosiahnu optimálny ekonomický efekt.

Špecifikácia výstupov

Funkčný popis služieb záväzne nastavuje cieľové a rámcové požiadavky. Určuje druh, rozsah a kvalitu zadaných služieb. Súkromnému partnerovi zostane dostatok priestoru na to, aby mohol do projektu vložiť svoje know-how.

Odmeňovanie podľa výkonu

Odmeňovanie v závislosti od kvality, využívania a dostupnosti stimuluje hospodársky optimalizované konanie. Systémy bonus malus pritom umožňujú veľmi cieľavedomé riadenie. Verejný obstarávateľ si počas celého zmluvného obdobia zachováva kontrolu nad dohodnutou úrovňou služieb.

Znaky úspešných PPP projektov:

Pri hodnotení PPP projektov sa ukázalo, že hospodárnosť a úspech významne ovplyvňujú tieto faktory:

 •  Včasné podchytenie používateľov a osôb s rozhodovacími právomocami v procese zadávania
 •  Stanovenie a zváženie kritérií hodnotenia, zameraných na cieľ a špecifických pre projekt
 •  Včasná a transparentná komunikácia o zámere

Výhody modelu

Detailný popis výhod PPP projektov:

 •  Rýchla realizácia projektov
 •  Zvyšovanie efektivity zapojením súkromného know-how
 •  Optimalizácia nákladov posúdením životného cyklu a súťažných podmienok na strane ponuky
 •  Bezpečnosť plánovania pre verejné domácnosti pomocou paušalizovaných služieb
 •  Transparentnosť nákladov pri pripravení verejných nehnuteľností počas celého životného cyklu
 •  Oddelenie údržby od dočasnej verejnej rozpočtovej situácie
 •  Dlhodobé zachovanie hodnoty nehnuteľnosti na úrovni stanovenej verejným orgánom
 •  Vysoká funkčná a architektonická kvalita

Ďalšie témy